Om rombrodrene

UFO-fenomenet:
Informasjon og dokumentasjon

Rombrødrene – Space Brothers

Hva kjennetegner rombrødrene?

Paz Wells brødrene i Peru. Kanskje den best dokumenterte utenomjordiske kontakten noengang

Kornsirkler – en viktig del av hjelpeprosjektet

Den italienske Friendship/Amicizia saken

Deres utrolige innsats

Hva var bakgrunnen for den store overflyvningen som fant sted over Washington DC i 1952?

Den omdiskuterte UMMO saken

Kommer de fra vår 3. dimensjon eller fra en høyere?

Ønsker du å hjelpe rombrødrene?

UFO fra Venus fotografert av George Adamski

Ordet ‘rombrødre’ er gjerne noe misvisende. Når en utenomjordisk sivilisasjon tar kontakt, er representanten de sender som oftest en kvinne.

Hva kjennetegner rombrødrene?

(Kilder: Adamski, Creme, Menger, Lindgren, Stanley, Wells).

  • Overtrer aldri vår frie vilje eller prøver å ta styring over oss. Derfor tvinger de seg heller ikke på oss ved å skape fenomen som er så utrolige at vi er nødt til å akseptere at det må skyldes dem. De gir etter min oppfatning, oss alltid en utvei ved at vi kan velge å gi det vi observerer, som for eksempel fenomenet spøkelsesraketter, en naturlig forklaring.
  • Holder oppsyn med oss og nøytraliserer blant annet radioaktivt avfall og giftstoffer vi har dumpet i verdenshavene. Dette kan kun gjøres i en veldig begrenset grad så lenge rombrødrenes eksistens holdes skjult for oss (av særinteresser som har kontroll med media). Se tåkeleggingen. På det tidspunkt dette opphører, vil situasjonen selvfølgelig bli en helt annen.
    Denne situasjonen styres av Loven om Overenstemmelse, en viktig åndelig Lov som rombrødrene helt og fullt respekterer. Denne loven fungerer slik at jo mindre vi får vite gjennom media, jo svakere blir forventningen og ønsket blant oss om å få hjelp, og jo mer må rombrødrene holde seg i kulissene. De overtrer jo som sagt aldri vår frie vilje.
  • Vil hjelpe oss å utvikle nye, miljøvennlige energikilder.
  • Kommer både fra våre naboplaneter, Mars, Jupiter, Saturn og Venus, samt fra andre mer fjerntliggenede solsystem og galakser.
  • Galactic Confederation eller CBH (Cosmic Brotherhood). Sammenslutning av sivilisasjoner fra over 600 ulike solsystem med alle dets planeter.
  • Ønsker å bistå, men helt og holdent på våre premisser og avhengig av hva vi selv ønsker.
  • Er veldig bekymret over miljøødeleggelsene, vårt kjernefysiske våpenarsenal og vår bruk av atomkraft. I følge informasjon som foreligger i Robert M. Stanleys nyeste bok: «Covert Encounters in Washington D.C.», har rombrødrene flere ganger kontaktet amerikanske presidenter og uttrykt sin bekymring over vårt arsenal av kjernefysiske våpen. Noen eksempler er Eisenhower som i tidsrommet mellom 1957 og 60 hadde flere møter med Valiant Thor (se bildet), fra Venus, samt Gerald Ford som den 18. februar 1975 og ble oppsøkt av et individ fra Venus. Begge ganger kom de med samme oppfordring: «Kvitt dere med atomvåpen!»  

Gjengivelse av Oxalc – utenomjordisk
person fra Ganymede, en av Jupiters
måner. Se kontaktpersonen: Sixto Paz Wells

Gjengivelse av Orthon – utenomjordisk person fra Venus.
Se kontaktpersonen: George Adamski

Paz Wells brødrene i Peru. Kanskje den best dokumenterte utenomjordiske kontakten noengang

I 1974 fikk brødrene Sixto og Carlos Roberto (Charlie) kontakt med Oxalc (se bildet over), en representant fra en de utenomjordiske sivilisasjonene som holder til på Ganymede, en av Jupiters måner. Forbindelsen ble i utgangspunktet opprettet ved hjelp av automatskrift, hvor møter så ble avtalt. Kort tid etter etableres kontakt mellom Charlie og Godar som kommer fra Apu i Alpha Centauri. I boken: «Sowers of Life», beskriver Charlie (nå Veronica), hele historien bak dette, samt gir mye interessant informasjon fra Godar. Denne boken kan lastes ned gratis herfra.

I boken: «The Invitation», som er den eneste av Sixto Paz Wells sine bøker som er oversatt til engelsk, kommer han med mye info fra sin kontakt og om sivilisasjonen på Ganymede. Paz Wells brødrene sine utenomjordiske kontakter er forøvrig blitt dokumentert av meda en rekke ganger. Første gang det skjedde var i 1974 av journalisten Juan Jose Benitez som på bakgrunn av sine opplevelser sammen med Paz Wells brødrene senere skrev boken:»Ovnis, S.O.S a la Humanidad». ( UFOer S.O.S. til menneskeheten, 1976).

Kornsirkler – en viktig del av hjelpeprosjektet. Medvirker til å høyne og utvide vår bevissthet. Harmoniserer og energetiserer.

Det viser seg at kornsirkler alltid plasseres på såkalte ley lines også kalt geodesic lines, særlig på noder dvs. der linjene krysser hverandre. Alle slike energilinjer står i forbindelse med hverandre og finnes overalt på planeten. Fordi en i tidligere tider mer var klar over at bevisstheten vår ble påvirket på en gunstig måte, særlig i krysspunktet for slike linjer, ble dette steder hvor man tilba det guddommelige og hvor det ble plassert templer, altere og lignende.
Ved å plassere kornsirkler på slike energisteder forsterkes den bevissthetsmessige påvirkningen kolossalt. Da hele dette energi nettverket henger sammen og all bevissthet egentlig er uttykk for det samme og kommer fra den samme kilden, men bare uttrykkes forskjellig hos planter, dyr og mennesker, påvirkes på denne måten all bevissthet overalt. For de som ønsker å vite mer om dette anbefales Freddy Silvas bok: Secrets in the fields.

Den italienske Friendship/Amicizia saken

I tidsrommet mellom 1956 and 78, etablerte en gruppe av rombrødre langvarig kontakt med over 100 italienske borgere. Dette er godt dokumentert i Stefano Breccias bok: «Mass Contacts», og er etter all sannsynlighet den mest omfattende og best dokumenterte tilnærmingen våre utenomjordiske venner noen gang har foretatt.

Interessant intervju med Gaspare de Lama, som var et av vitnene.

Artikkel i Nyhetsspeilet om Friendship saken.

Fotografi av en av de utenomjordiske
personene. Kenio som han ble kalt, var ca. 3m høy.
Her sammenlignet med en vanlig jordboer.

En av de andre utenomjordiske
individene fra Friendship saken.

Fotografi iav Friendship UFO,
tatt i  1958. 

Et av de største tidsskriftene i Italia
hadde i 1962 en artikkel om
Gaspare de Lama, en av deltagerne
i Friendship saken. Artikkelen omhandlet
fotografier av UFOer som de Lama
hadde tatt i nærheten av Milano.

Den italienske Friendship saken bekrefter noe kontaktpersoner fra 50 tallet som Adamski, Menger og Fry også har hevdet, nemlig at rombrødrene ligner så mye på oss at de kan, og har, menget seg med oss. Dette er en godt bevart hemmelighet som verken amerikanske eller andre lands myndigheter ønsker at vi skal få kjennskap til. Hvorfor? Dreier det seg om et ønske om å ha makt, autoritet og kontroll? 

Deres utrolige innsats

Når en leser de ulike kontaktberetningene, særlig Wendelle Stevens sine mange bøker, blir en slått av hvor mye tid og energi rombrødrene er villige til å bruke for å prøve å hjelpe oss. Dette gjøres fordi de ser dette som en god sak og fordi dette har en verdi i seg selv. Til en viss grad har det jo betydning for dem da en atomkrig på vår planet og vil ha vidtrekkende konsekvenser for andre sivilisasjoner.
Ekstra imponerende blir deres innsats når den sees i lys av hvor hardt de i tiden etter andre verdenskrig har blitt (og fremdeles blir), motarbeidet, blant annet i form av propaganda iscenesatt av ulike myndigheter. Eksempler: «De er her for å invadere, ta våre ressurser og eksperimentere med oss».
Se tåkeleggingen.
I tidligere tider var utenomjordiske sivilisasjoner åpent til stede blant oss og inspirerte blant annet Maya og Inca kulturen, samt bygging av pyramider og templer. For mer informasjon om dette, se nettstedet kornsirkler.info

Hva var bakgrunnen for den store overflyvningen som fant sted over Washington DC i 1952?

Den 26. juli 1952, fant det sted en overflyving av utenomjordiske fartøy over Capitol Hill, i Washington DC, USA som skapte mye media oppmerksomhet og hodebry for amerikanske myndigheter. Bakgrunnen var at våre utenomjordiske venner hadde advart U.S.A’s regjering mot å fortsette utviklingen av hydrogenbomben, uten at dette ble tatt til følge. Overflyvningen ble så  gjort som en demonstrasjon mot USAs politikk.
Bakgrunnsinformasjon om dette kom fra kontaktpersonen for Space Brothers George Van Tassel. Han visste at dette kom til å skje og hadde på forhånd kontaktet amerikanske myndigheter og informert dem om den forestående hendelsen. Link til originalopptak.

Den omdiskuterte UMMO saken

Dette er sannsynligvis en av de mest bortforklarte og tåkelagte av alle tilnærminger gjort av utenomjordiske. Den franske UFO-etterforskeren Denis Roger Denocla har med sine bøker Presence 1 og 2, bidratt til å kaste nytt lys over denne saken. Her er et foredrag av Denocla:

Kommer de fra vår 3.dje dimensjon eller en høyere?

Dette synes å være sakens kjerne eller striden eple om man vil,når det gjelder UFO / ET gåten og det virker som om det verken er noe enkelt ja eller nei. Basert på lang tids studier og erfaring, er svaret: ”Det synes å være begge deler”.  Ifølge informasjon som kommer fra den italienske Friendship saken, levde noen av de utenomjordiske som en av oss med både jobb og familie. Hvordan kan det ha seg? Etter all sannsynlighet er dette individer som kommer fra tredje dimensjons verdener (som vår) og de har derfor ingen 

Oscar_Magocsi

problemer fungerer på vårt nivå. Så har vi de mer avanserte raser som synes å gå inn vår verden gjennom interdimensjonale vinduer eller portaler. Den mest kjente her i Norge er i Hessdalen. Disse kommer fra høyere tredje eller fjerde dimensjon og ved å senke sin frekvens kan de materialisere seg selv og sine romfartøy. Siden dette er en stor belastning for organismen, særlig når det gjøres gjentatte ganger, foretrekker de som regel å bruke ubemannede eller robot bemannede fartøy. Individer som besøker oss fra Venus kommer fra en slik høyere dimensjon eterisk sivilisasjon. Mye av denne informasjonen kommer fra utenomjordiske og finnes i boken til kontaktpersonen Oscar Macogsi (1927 – 2002).

Ønsker du å hjelpe rombrødrene?

Rombrødrene trenger seg ikke på, og for å kunne hjelpe oss er de derfor avhengig av at vi kjenner til dem og ønsker deres bistand. Her er en spørreundersøkelse som kan være til hjelp.

AktueltBakgrunnsinfoOm rombrødreneTåkeleggingenKontaktpersonerUFO-teknologien|
 VitneprovOffentliggjøringUFO videoerLenkerLitteraturlisteForedragKontakt